دبستان دخترانه امین

شاخص های دبستان امین

بررسی پیک های نوروزی

به نام خدا

بررسی پیک های نوروزی

 

پایه اول:

درپیک امسال مطلبی برای خواندن عبارتهای قرآنی گنجانده نشده است .درموردمسائل جمع ومفاهیم مربوط به آن هیچ مطلبی به چشم نمی خورد .پایین بودن کیفیت وکمیت تمرینات ریاضی باتوجه به حجم زیادمحتواومفاهیم کتاب درسی وطولانی بودن تعطیلات نوروز درزمینه تمرین املاوزبان آموزی  نیزمحتوای پیک نوروزی ضعیف بود.ساخت 1و2کاردستی نیزمی توانست باعث شادی ونشاط دانش آموزان شود.

 

پایه دوم:

1- درموردارتباط بادرس قرآن بسیارعالی بود 2- ارتباط بادرس هدیه های آسمانی فقط موضوع نمازبود 3- درس ریاضی فقط جمع اعداددورقمی بدون انتقال وسؤالات جدول ریاضی بسیارساده  مطرح شده بود،سؤالات بسیارساده ونسبت به حجم کتاب، مطالب ریاضی بسیارکم بود4- درموردانشاموضوع علامت های نگارشی ومعرفی خوددانش آموزوبکاربردن کلمات صحیح درجمله هاوکامل کردن متن آمده بودکه بسیارخوب بود 5- بازی وسرگرمی ونقاشی وکارهای هنری هم مطالب خوبی داشت اماآموزش کارهای خلاق ودرست کردن کاردستی باچیزهای دورریختنی استفاده نشده بود 6- املا هیچ تمرینی نداشتوبهتربودتمرینات آموزش املا هم درپیک گنجانده شود 7- علوم مربوط به جرم وحجم وتحقیق وانرژی وصدا بررسی شده بود واگرجدول هم داشت بهتر بود

نقدکلی: به نظر من این پیک هابهتربوددرموردتمامی دروس به صورت نمونه سؤالات دوره ای تهیه وتنظیم می شد تادانش آموزان درطول تعطیلات نوروزی دچارفراموشی نشوندوباکتاب هاودرس هادرارتباط باشند

 

پایه سوم:

1- مطالب قرآن بسیارخوب وآموزنده بود 2- درس هدیه های آسمان مطالب کم داشت 3- باتوجه به اهمیت درس علوم مفاهیم اساسی واصلی نیامده بودفقط یک آزمایش ذوب وانجمادمطرح شده بود4- مفاهیم ریاضی خوب وچشمگیربود 5- مطالب کتاب بخوانیم وبنویسیم ازتنوع خاصی برخورداربودواکثرمطالب ومفاهیم مهم درصفحات گنجانده شده بود 6 – درس هنر اگرتمرینات بیشتری داشت خیلی بهتربودوصفحات کمی رابه این مهم اختصاص داده بودند 7 –دانستنی هابسیارخوب وآموزنده بودوقسمت هوش ازبالترازدرک وفهم بچه هابود

نقدکلی: درمجموع اگرمطالب درسی رابیشتردرپیک به کارمی بردندبازدهی اموزشی بیشترمی شدودروس برای دانش آموزان درتعطیلات نوروزی مروروتکرارمی شد.درپایان ازهمه کسانی که درتهیه این بسته هازحمت کشیدند بسیارمتشکرم

 

پایه چهارم:

مطالب قرآن بسیارخوب وآموزنده بودبخصوص صفحه اول آن که درمورددعای تحویل سال بودوپیام مقام معظم رهبری.  درس هدیه های آسمان مختصرومفیدبود. درموردخلاقیت اگرصفحات بیشتری داشت بهتربود .مفاهیم ریاضی خوب بودولی صفحات کمی به آن اختصاص داده شده بود.  مطالب علوم خوب بود ولی اگرازبخش های آخرکتاب سؤال بیشترمی آمدبهتربود. ازکتاب بخوانیم وبنویسیم بیشتراستفاده شده بود واکثردرسهاباهم ارتباط ونزدیکی داشتند. چیزی که نظرمن راجلب کردقسمت خوب صحبت کردن وتربیت شنوایی بود . مطالب جغرافی کم بودولی قسمت حل جدولهابسیارخوب بودوبه بهره هوشی بچه هاکمک می کرد.

نقدکلی: اگرمطالب درسی رابیشتردرپیک به کارمی بردندبازدهی بیشتری داشت وبرای دانش آموزایجادانگیزه می کرد.

 

 

پایه پنجم:

بررسی براساس ارتباط صفحات پیک بادروس:

صفحه 1ارتباط باکتاب هدیه هاوبخوانیم که راجع به خداوندبهارآفرین صفحه3 ارتباط باهدیه هاوقرآن صفحه4 درقسمت دیکته رنگهای متن وزمینه مخلوط وقرائت رادشوارمی کند صفحه 5 دردانش آموزان خلاقیت بوجود می آورد.دانش آموز ،آزمایش ومراحل انجام راطی وبه مشاهده ، نظریه ،کاربردابزار ،پیش بینی ،فرضیه سازی ونتیجه می رسد صفحه 6 ارتباط باریاضی مقایسه ونسبت ،تعلیمات اجتماعی قسمت مدنی –برنامه ریزی صفحه 7 مربوط به هنر (خلاقیت)صفحه 8مکان یابی صفحه 9 تحقیق وکاربرددایرة المعارف وشناخت علایم صفحه 12آشنایی باساعات شرعی شهرستانها وارتباط باهدیه وجغرافی صفحه 13 تحقیق  صفحه 15 آشنایی بامسئولیت ها وظیفه شناسی صفحه19 بازی وریاضی همراه بامهارتهای ورزشی صفحه 20کنترل استرس صفحه 21 ایجادخلاقیت صفحه 22 توصیه های ایمنی صفحه 24 استفاده بهینه ازانرژی صفحه 25 کاربرد اطلاعات

نقدازپیک پنجم:

تصاویرصفحه 8 نامفهوم بود حداقل رنگ دورتصاویربانقشه یکی  می بود تا تصاویرمشخص تر می شد. یکی ازتصاویراشتبا ه چاپ شد آزمایش صفحه 5و13 بسیارجالب بود. کاردستی هاخوب بود صفحه 9 خیلی پیچیده بود . لطیفه ها خیلی بی مزه بودولی صفحه 14 بامزه بود.بهترین صفحه 3 بودکه دررابطه باصفات انسانها بوددرارتباط باخدا .آموزش رایانه خوب بود(پاورپوینت)

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم فروردین ۱۳۹۱ساعت 9:56  توسط الهه قیامی  |